MENU văn bản

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 Báo cáo công khai 2020 - 2021

20/07/2021 Tải về
2 Công khai theo nghị định 61

20/07/2021 Tải về
3 Biểu mẫu công khai cuối năm 2020 - 2021

20/07/2021 Tải về
4 Giới thiệu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018

Giới thiệu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018

18/01/2021 Tải về
5 Nội quy nhà trường

Nội quy nhà trường

11/11/2019 Tải về
6 Công khai chất lượng giáo dục, đội ngũ, cơ sở vật chất, tài chính

Công khai chất lượng giáo dục, đội ngũ, cơ sở vật chất, tài chính

07/11/2019 Tải về
7 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

07/11/2019 Tải về
8 Quy chế phối hợp giữa Hiệu trưởng với Ban Chấp hành Công đoàn

Quy chế phối hợp giữa Hiệu trưởng với Ban Chấp hành Công đoàn

07/11/2019 Tải về
9 Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động

07/11/2019 Tải về
10 Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của giáo viên, nhân viên, học sinh

07/11/2019 Tải về
11 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2019-2024 TẦM NHÌN 2029

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2019-2024 TẦM NHÌN 2029

06/11/2019 Tải về